Tietosuojailmoitus

 

Toimitamme tällä tietosuojailmoituksella sinulle tietoja siitä, miksi ja kuinka me käsittelemme sinun henkilötietojasi liiketoimintamme yhteydessä.

Käsittelemme liiketoiminnassamme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  • Toimeksiantojen hoitaminen
  • Yhteistyösuhteiden hallinnointi
  • Markkinoinnin toteuttaminen
  • Rekrytoinnin järjestäminen
  • Viestinnän toteuttaminen
  • Lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen 
  • Evästeiden käyttäminen

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Nordic Law Oy (0947087-7), joka sijaitsee osoitteessa Erottajankatu 5 A 6, 00130 Helsinki.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on Max Atallah, Partner, CIPP/E, +358 40 527 46 76, max.atallah@nordiclaw.fi

Tietosuojailmoitus on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 13 ja 14 nojalla laadittu dokumentti, jolla rekisterinpitäjä informoi rekisteröityjä tavoista, joilla rekisterinpitäjä käsittelee heidän henkilötietojansa.

Rekisterinpitäjä tarkoittaa henkilöä, joka vastaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröity on tietosuojalakien mukainen nimitys ihmiselle.

Henkilötiedot tarkoittavat mitä tahansa rekisteröityä koskevaa tietoa tai tietoa, jolla rekisteröity voidaan tunnistaa.

Käsittelytarkoitus tarkoittaa syytä, miksi rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. 

Oikeusperuste tarkoittaa oikeudellista perustetta, jonka nojalla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Oikeusperusteet kuvataan tietosuoja-asetuksen artiklassa 6. 

Käsittelemme henkilötietojasi alla lueteltujen käsittelytarkoitusten mukaisesti. Löydät käsittelytarkoituksia koskevista kohdista tietoa siitä, mitä henkilötietojasi me käsittelemme ja millä oikeusperusteella me käsittelemme henkilötietojasi.

Toimeksiannot 

Käsittelemme päämiestemme henkilötietoja toimeksiantojen hoitoa koskeviin tarkoituksiin. Käsittelemme toimeksiantojen yhteydessä yhteystietoja, toimeksiannon hoitamiseen liittyviä henkilötietoja ja muita meille luovutettuja henkilötietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on sopimusten täytäntöönpano.

Yhteistyösuhteet 

Käsittelemme yhteistyökumppaniemme ja potentiaalisten yhteistyökumppaniemme henkilötietoja yhteistyösuhteita koskeviin tarkoituksiin. Käsittelemme yhteistyösuhteiden yhteydessä yhteystietoja, suhteeseen liittyviä henkilötietoja ja muita meille luovutettuja henkilötietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on sopimusten täytäntöönpano.

Markkinointi 

Käsittelemme päämiestemme ja potentiaalisten päämiestemme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin. Käsittelemme markkinoinnissa yhteystietoja, suhteeseen liittyviä henkilötietoja ja muita meille luovutettuja henkilötietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on meidän oikeutettu etumme, jonka mukaisesti toteutamme, perustamme ja kehitämme asiakassuhteita sekä liiketoimintaamme.

HUOM! Sinulla on oikeus käyttää vastustamisoikeutta (ks. oikeuksiasi koskeva kohta).

Rekrytointi 

Käsittelemme työnhakijoiden henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin. Käsittelemme rekrytoinnin yhteydessä yhteystietoja ja muita meille luovutettuja henkilötietoja, kuten videoita, kuvia ja CV-tietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on meidän oikeutettu etumme, jonka mukaisesti hallinnoimme meille lähetettyjä työhakemuksia.

HUOM! Sinulla on oikeus käyttää vastustamisoikeutta (ks. oikeuksiasi koskeva kohta).

Viestintä

Käsittelemme meihin yhteyttä ottavien henkilöiden henkilötietoja viestintää koskeviin tarkoituksiin. Käsittelemme viestinnän yhteydessä yhteystietoja ja muita meille luovutettuja henkilötietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on meidän oikeutettu etumme, jonka mukaisesti hallinnoimme meille tehtyjä yhteydenottopyyntöjä.

HUOM! Sinulla on oikeus käyttää vastustamisoikeutta (ks. oikeuksiasi koskeva kohta). 

Lakisääteiset velvoitteemme 

Käsittelemme kaikkien rekisteröityjemme henkilötietoja lakisääteisiä velvoitteitamme koskeviin tarkoituksiin. Käsittelemme lakisääteisten velvoitteidemme yhteydessä lain edellyttämiä henkilötietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteiset velvoitteemme, joita kumpuaa mm. rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen estämisestä annetusta laista (444/2017).

Evästeet 

Käsittelemme verkkosivujemme kävijöiden IP-osoitteita evästeiden käyttöä koskeviin tarkoituksiin.

Käsittelyn oikeusperuste on sähköisestä viestinnästä annetun lain (917/2014) mukainen suostumus.

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja eri tietolähteistä. Käyttämämme tietolähteet riippuvat käsittelytarkoituksistamme. 

Toimeksiannot, yhteistyösuhteet, markkinointi, viestintä ja lakisääteiset velvoitteemme

Keräämme näihin käsittelytarkoituksiin sinun henkilötietojasi sinulta itseltäsi, yhteistyökumppaneiltamme, viranomaisilta ja eri julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä. 

Rekrytointi

Keräämme rekrytointitarkoituksiin sinun henkilötietojasi vain sinulta itseltäsi.

Evästeet 

Keräämme henkilötietojasi evästeillä. 

Voimme siirtää henkilötietojasi kolmansille (esim. tietojensäilytyspalveluntarjoajat) osana tavanmukaisia liiketoimiamme. Varmistamme, että henkilötietojen siirrot toteutetaan tietoturvallisesti ja asianmukaisin tietosuojasopimuksin.

Sinun henkilötietojasi voidaan siirtää yhteistyökumppaneillemme, tietojensäilytys- ja viestintäpalveluntarjoajille, kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluntarjoajille sekä viranomaisille.

Henkilötietoja voidaan siirtää kolmansiin maihin. Huolehdimme tällöin asianmukaisesta tietosuojan tasosta esim. komission vakiolausekkeilla ja vastaavuuspäätöksillä sekä muilla vastaavilla järjestelyillä.

Henkilötietojesi säilytysaika riippuu siitä, mihin tarkoitukseen me henkilötietojasi käsittelemme. Tarkistamme säännöllisesti rekistereissä olevien tietojen tarpeenmukaisuuden ja pidämme kirjaa tarkastuksista.

Toimeksiannot

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin se on tarpeen, ottaen huomioon toimialamme ja päämiessuhteen.

Yhteistyösuhteet

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin se on tarpeen, ottaen huomioon toimialamme.

Markkinointi

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään, kunnes ilmoitat meille, ettet halua enää vastaanottaa markkinointia (ns. opt out) tai me huomaamme, ettet enää halua vastaanottaa markkinointia.

Rekrytointi

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden ajan työhakemuksen vastaanottamisesta tai ilmoitetun rekrytointiajan päättymisestä.

Viestintä

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja kolmen (3) vuoden ajan yhteydenoton jälkeen. Säilytämme sosiaalisen median tietoja, kunnes henkilöt poistavat tietonsa meidän sosiaalisen mediamme kanavista.

Lakisääteiset velvoitteemme

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään, kunnes meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja

Evästeet 

Säilytysaika on riippuvainen evästeestä.

Sinulla voi olla oikeus käyttää alla lueteltuja oikeuksia. Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Sinun oikeudet voidaan toteuttaa vasta, kun henkilöllisyytesi on varmennettu asianmukaisella tavalla. 

Sinulla voi olla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalakeja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä.

Oikaisu- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot laissa säädetyin perustein.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyin perustein.

Siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Vastustamisoikeus

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.

Jos henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällä perusteella lain mukaisesti.

Oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä (ml. profilointi)

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

Voimme yksipuolisesti muuttaa tietosuojailmoitusta. Päivitämme tietosuojailmoitusta tarpeen tullen esimerkiksi silloin, kun lainsäädännössä tapahtuu muutoksia. Muutokset tietosuojailmoituksessa astuvat voimaan välittömästi, kun julkaisemme siitä päivitetyn version verkkosivuillamme.

Mikäli teemme tietosuojailmoitukseen huomattavia muutoksia, tai jos sen käyttötapa muuttuu merkittävästi, ilmoitamme rekisteröidyille asiasta.

Viimeksi päivitetty 20.8.2020.