NORDIC LAW OY:N TIETOSUOJAILMOITUS

(päivitetty 25.2.2019)

Tällä tietosuojailmoituksella toimitamme sinulle (ks. kohta 3) EU:n tietosuoja-asetuksen artikloissa 13 ja 14 vaaditut tiedot ennen kuin käsittelemme sinun henkilötietojasi. Informoimme meidän henkilöstöämme asianmukaisesti erikseen

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nordic Law Oy

0947087-7  

Erottajankatu 5 A 6, 00130 Helsinki

 

2. YHTEYSHENKILÖ

Max Atallah, Associate Lawyer, CIPP/E

+358 40 527 46 76, max.atallah@nordiclaw.fi   

 

3. REKISTERÖIDYT JA HENKILÖTIEDOT

 

 

4. SYYT MIKSI KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA

 

5.OIKEUSPERUSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE

Päämiehet ja potentiaaliset päämiehet:

 • yhteystiedot
 • päämiessuhteeseen liittyvät tiedot 
 • lainsäädännön meiltä vaatimat tiedot

Toimeksiantojen toteuttaminen

Sopimus 

 • meidän on täytäntöönpantava toimeksiantosopimukset

Suoramarkkinointi nykyisille asiakkaillemme ja potentiaalisille yritysasiakkaille

 • Sähköpostiviestintä
 • Puhelut

Meidän oikeutettu etumme

 • meidän on toteutettava, perustettava ja kehitettävä asiakassuhteita, ja kehitettävä liiketoimintaamme  

 

HUOM! Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi jokaisen markkinoinnin yhteydessä

Lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen 

Lakisääteiset velvoitteet

 • meidän on lakialan toimijana noudatettava meille asetettuja lakisääteisiä velvoitteita

Yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit:

 • yhteystiedot
 • yhteistyöhön liittyvät tiedot

Yhteistyön toteuttaminen

Sopimus 

 • meidän on täytäntöönpantava yhteistyösopimukset 

 

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Lakisääteiset velvoitteet

 • meidän on lakialan toimijana noudatettava meille asetettuja lakisääteisiä velvoitteita

Työnhakijat:

 • yhteystiedot
 • ansioluettelotiedot
 • mahdolliset rekisteröitymistiedot
 • mahdolliset muut työnhakijan meille luovuttamat tiedot

Työhakemusten ja työnhakijasuhteiden hallinnointi

Meidän oikeutettu etumme

 • meidän on hallittava työhakemuksia

 

HUOM! Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä sinun henkilötietojasi

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

 

Lakisääteiset velvoitteet 

 • meidän on työnantajana noudatettava meille asetettuja lakisääteisiä velvoitteita 

Meihin yhteydessä olevat henkilöt, ml. sosiaalinen media (esim. LinkedIn-sivujemme seuraajat)

 • yhteystiedot
 • mahdolliset muut henkilön meille luovuttamat tiedot 

 

Yhteydenottojen hallinnointi

 

 

Meidän oikeutettu etumme

 • meidän on hallittava meille tehtyjä yhteydenottopyyntöjä 

 

HUOM! Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä sinun henkilötietojasi

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

 

Lakisääteiset velvoitteet 

 • meidän on työnantajana noudatettava meille asetettuja lakisääteisiä velvoitteita 

Uutiskirjeemme tilaajat

 • sähköpostiosoitteet

Uutiskirjeiden hallinta

Meidän oikeutettu etumme 

 • meidän on hallittava meille tehtyjä yhteydenottopyyntöjä 

 

HUOM! Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä sinun henkilötietojasi 

Kotisivuillamme vierailevat henkilöt

 • IP-osoite

Evästeet

 Suostumus

 • sähköisestä viestinnästä annetun lain (917/2014) mukainen suostumus

 

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 

Rekisteröity:

Tietolähteet:

Päämiehet ja potentiaaliset päämiehet

 • Päämiehet ja potentiaaliset päämiehet
 • Yhteistyökumppanit 
 • Tuomioistuimet ja muut vastaavat instanssit
 • Julkiset lähteet, kuten internet, kaupparekisteri ja posti

Yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit

 • Yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit
 • Julkiset lähteet, kuten internet, kaupparekisteri ja posti

Työnhakijat

 • Työnhakijat

Meihin yhteydessä olevat henkilöt

 • Meihin yhteydessä olevat henkilöt 

Sosiaalisen median kontaktit

 • Sosiaalinen media

Uutiskirjeemme tilaajat

 • Uutiskirjeemme tilaajat

Kotisivuillamme vierailevat henkilöt

 • Evästeet

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

 

Rekisteröidyt

Säilytysaika

1. Päämiehet ja potentiaaliset päämiehet

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin se on tarpeen, ottaen huomioon toimialamme ja päämiessuhteen 

2. Yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin se on tarpeen, ottaen huomioon toimialamme.

 3. Työnhakijat

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden ajan työhakemuksen vastaanottamisesta, jos työnhakijoista ole tullut työntekijöitämme.

4.Meihin, muutoin kuin sosiaalisen median kautta, yhteydessä olevat henkilöt

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja kolmen (3) vuoden ajan yhteydenoton jälkeen.

5. Sosiaalisen median kontaktit

Säilytämme henkilötietoja, kunnes henkilöt poistavat tietonsa meidän sosiaalisen mediamme kanavista.

6. Suoramarkkinointiamme vastaanottavat henkilöt

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kun päämiessuhde tai potentiaalinen päämiessuhde on ajankohtainen

7. Uutiskirjettämme tilaavat henkilöt

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin rekisteröity haluaa vastaanottaa meidän uutiskirjettämme.

 8. Evästetiedot

Riippuu evästeestä.

 

9. Voimme kuitenkin säilyttää rekisteröityjen tarpeellisia henkilötietoja pidempään kuin yllä on kuvattu, jos se on tarpeen rikostutkinnan, mahdollisen oikeudenkäynnin tai muiden vastaavien syiden vuoksi. 

10. Tarkistamme säännöllisesti rekistereissä olevien tietojen tarpeenmukaisuuden ja pidämme kirjaa tarkastuksista.

8. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJIEN RYHMÄT 

Henkilötietojen vastaanottajiin voivat kuulua seuraavat ryhmät:

 • meidän yhteistyökumppanimme
 • tietojensäilytyspalveluntarjoajat
 • kirjanpito-, tilin- ja tietosuojatarkastuspalveluntarjoajat

9. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan siirtää kolmansiin maihin. Huolehdimme tällöin asianmukaisesta tietosuojan tasosta esim. mallisopimuksin, Privacy Shield -järjestelmällä ja muilla vastaavilla järjestelyillä.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää kaikkia alla lueteltuja oikeuksia.

 

Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina kohdassa 2 mainitulle henkilölle. Rekisteröidyn oikeudet voidaan toteuttaa vasta, kun rekisteröidyn henkilöllisyys on varmennettu asianmukaisella tavalla.

 

Oikeus

Tarkempi selite

1. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä. 

2. Oikaisu- ja poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot laissa säädetyin perustein. 

3. Rajoittamisoikeus

Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyin perustein. 

4. Siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

5. Vastustamisoikeus

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.

 

Jos henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällä perusteella lain mukaisesti. 

6. Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna 

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

7. Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

 

11. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Valitus voidaan tehdä siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. 

12. EVÄSTEET

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivu tallentaa laitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Evästeet tallentavat tietoa käyttäytymisestäsi verkkosivulla.

 

Verkkosivumme käyttävät mm. Googlen ja Hubspotin evästeitä, joiden tarkoitus on joko kehittää verkkosivujamme. Verkkosivujen kehittämiseen tähtäävät evästeet ovat tavanmukainen osa jokaista nykyaikaista verkkosivua. 

 

Voit vapaasti hallinnoida evästeiden käyttöä verkkoselaimessasi. Ohjeet tähän löytyy esimerkiksi verkko-osoitteesta: aboutcookies.org.

13. KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Nordic Law Oy järjestää rekisterin tietoturvan lakialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin sähköisiin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

 

Ainoastaan Nordic Law Oy:n henkilöstöllä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Tällöinkin rajoitamme henkilöstön pääsyä eri tietoihin käyttöoikeuksilla. Pääsy sähköisten tietojärjestelmien avulla ylläpidettäviin rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.

 

Siltä osin kuin rekisterin sisältämiin tietoihin kohdistuu lakitoimistoa koskeva erityinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, Nordic Law Oy käsittelee kyseisiä tietoja lainmukaisella tavalla.

 

14. MUUTOKSET

Voimme yksipuolisesti muuttaa tietosuojailmoitusta. Muutokset tietosuojailmoituksessa astuvat voimaan välittömästi, kun julkaisemme päivitetyn version tietosuojailmoituksesta verkkosivuillamme.