Yleiset sopimusehdot

Voimassa 1. marraskuuta 2018 alkaen

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan — lisäyksenä niihin mahdollisiin sopimusehtoihin, joista on sovittu asiakkaan kanssa yksittäistä toimeksiantoa koskevassa toimeksiantosopimuksessa erikseen — Nordic Law Oy Ab:n (“Nordic Law”) tarjoamiin oikeudellisiin, strategisiin sekä taloudellisiin palveluihin kuin myös Nordic Law:n suorittamaan selvitystyöhön.

Siinä tapauksessa, että näiden yleisten sopimusehtojen sekä asiakkaan kanssa solmitun yksittäistä toimeksiantoa koskevan mahdollisen toimeksiantosopimuksen välillä ilmenee ristiriitoja, ratkaistaan ristiriita soveltamalla asiakkaan kanssa solmitun yksittäistä toimeksiantoa koskevan toimeksiantosopimuksen ehtoja.

Toimeksiannosta sovitaan asiakkaan kanssa mahdollisessa toimeksiantosopimuksessa, tai muussa kirjallisessa muodossa. Toimeksiantoa voidaan myöhemmin joko muuttaa ja/tai laajentaa tästä erikseen sopimalla.

Vastuu toimeksiannon suorittamisesta on Nordic Law:n nimeämällä osakkaalla. Muut lakimiehet, neuvonantajat sekä analyytikot avustavat heitä toimeksiannon suorittamisessa tarpeen niin vaatiessa.

Suomalaisia asianajajia velvoittavat normaalit salassapitosäännökset soveltuvat kaikkiin niihin toimeksiantoihin, joihin Nordic Law ryhtyy.

Salassa pidettävää tietoa voidaan kuitenkin paljastaa myös muille Nordic Law:n työntekijöille kuin asiakkaan yhteyshenkilölle silloin, kun toimeksiannon tehokas hoitaminen sitä edellyttää.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) ja sen nojalla annettujen säännösten johdosta kuin myös eturistiriitojen välttämiseksi ja selvittämiseksi, asiakastietoja voidaan käyttää Nordic Law:n sisäisessä toiminnassa.

Toimeksiannon valmistuttua tai muulla tavoin tultua julkiseksi, Nordic Law pidättää itsellään oikeuden käyttää suoritettua toimeksiantoa hyväksi omassa markkinoinnissaan.

Nordic Law:n lakimiesten toimeksiantopalkkion laskutus perustuu Suomen asianajajaliiton palkkio-ohjeeseen.

Toimeksiantopalkkion suuruus määräytyy ensisijaisesti asian hoidossa käytettyjen resurssien, tapauksen tärkeyden ja monimutkaisuuden, ja saavutetun lopputuloksen mukaisesti.

Toimeksiantopalkkio laskutetaan lähtökohtaisesti yksittäisen lakimiehen toimeksiannon hoitamiseen käyttämiin tunteihin. Henkilökohtainen tuntilaskutus vaihtelee lakimiehen kokemuksen ja koulutuksen mukaisesti. Henkilökohtaista tuntilaskutusta käytetään myös avustajien, kääntäjien sekä harjoittelijoiden osalta. Sihteerien työstä sekä muusta toimeksiannon hoitamiseen käytetystä toimistotyöstä ei laskuteta erikseen, ellei toimeksiantosopimuksessa toisin sovita.

Nordic Law kirjaa ylös kaiken toimeksiannon hoitamiseen käytetyn ajan, mutta vain toimeksiannon osalta tehokas työaika laskutetaan asiakkaalta. Työtuntien kirjaaminen aloitetaan toimeksiantosopimuksen syntymisestä lähtien.  Toimeksiantosopimus määrittää toimeksiantokohtaisen hinnoittelun. Tuntihinnoittelua tarkistetaan vuosittain. Hinnanmuutoksista, jotka ovat linjassa yleisen hinta- ja kulukehityksen kanssa, ei erikseen ilmoiteta asiakkaalle.

Arvonlisävero ja muut viranomaismaksut lisätään toimeksiantopalkkioon aina kyseisellä hetkellä voimassa olevien säännösten mukaisesti.  Nordic Law:n toimeksiantopalkkio on maksettava toimeksiannon lopputuloksesta riippumatta. Toimeksiannon kokonaiskustannuksia koskevat hinta-arviot ovat tarkoitettu ainoastaan suuntaa-antavaksi arvioiksi, eikä niitä tule ymmärtää toimeksiannon kiinteäksi hinnaksi, ellei toisin kirjallisesti sovita.

Toimeksiantopalkkion lisäksi, asiakkaan tulee maksaa kaikki Nordic Law:lle toimeksiannon hoitamisesta koituvat kulut ja menot, kuten matkakustannukset, tuomioistuinmaksut yms.

Mikäli toimeksiannon hoitaminen vaatii epätavanomaisia toimia tai tarvikkeita, kuten ylitöitä, apuvälineiden, tarvikkeiden tai tietokantojen käyttöä tms., laskutetaan asiakkaalta kyseiset kulut täysimääräisinä.

Nordic Law keskustelee asiakkaan kanssa ennen merkittävien kulujen tai menojen syntymistä.

Mikäli Nordic Law palkkaa konsultteja, asiantuntijoita, ulkomaisia lakimiehiä tai muita kolmansia osapuolia asiakkaan puolesta, tekee Nordic Law tämän asiakkaan edustajan roolissa ja asiakas on vastuussa kolmansien osapuolien palkkioista sekä muista asiaan liittyvistä kuluista ja velvollisuuksista.

Tämä osio soveltuu ainoastaan toimeksiantoihin, joissa kysymyksessä on oikeudellinen riita tai mahdollisuus tuomioistuinkäsittelyyn. Huomioittehan, että:

a) asiakas on velvollinen maksamaan kokonaisuudessaan Nordic Law:n toimeksiantopalkkion riippumatta siitä, menestyykö vastapuolelle esitetty vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta vai ei;

b) mikäli oikeusriita hävitään, on todennäköistä, että tuomioistuin, asiakkaan omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi, määrää asiakkaan korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut; ja

c) jopa silloin, kun oikeusriidan lopputulos on mieleinen, vastapuolta ei välttämättä velvoiteta korvaamaan asiakkaan oikeudenkäyntikuluja tai vaihtoehtoisesti vastapuoli ei ole siihen kykeneväinen ja kummassakin tapauksessa asiakas on velvollinen suorittamaan Nordic Law:n toimeksiantopalkkion täysimääräisesti.

Nordic Law varaa itselleen oikeuden pyytää ennakkomaksua palkkioista, kuluista ja arvonlisäverosta. Ennakkomaksupyyntöä ei tule tulkita kustannusarvioksi tai hintakatoksi. Ennakkomaksu tulee suorittaa Nordic Law:n asiakasvarojen tilille.

Nordic Law ei takaa asiakasvarojen tilille talletettujen varojen talletussuojaa.

Nordic Law pyytää asiakasta kertomaan hänellä mahdollisesti olevan oikeusturvavakuutuksen olemassaolosta tai siitä, mikäli hän haluaa tiedustella oikeusturvavakuutuksen soveltumisesta kyseistä toimeksiantoa varten.

Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, Nordic Law pidättää itsellään oikeuden laskuttaa asiakasta kuukausittain.

Ellei toisin ole sovittu, maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, Nordic Law pidättää itsellään oikeuden:

a) vaatia viivästyskorkoa ja perintäkuluja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti eräpäivästä lähtien;

b) keskeyttää toimeksiannon hoitaminen sekä kyseisen toimeksiannon että myös kaikkien muiden asiakkaan vireillä olevien toimeksiantojen osalta; ja

c) harjoittaa pidätysoikeuttaan ja pitää hallussaan asiakkaan toimeksiantoon liittyviä asiakirjoja.

Nordic Law:n velvoitteet rajoittuvat ainoastaan toimeksiantosopimuksessa nimettyyn asiakkaaseen, eikä Nordic Law:lla ole mitään vastuita kolmansia osapuolia kohtaan.

Kolmannen osapuolen pyyntö luottaa Nordic Law:n antamiin oikeudellisiin neuvoihin tullaan huomioimaan, mutta Nordic Law pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä pyynnöstä.

Pidätämme oikeuden käyttää salaamatonta sähköistä viestintää (mm. sähköposti, tekstiviestit, faksi) suhteessa asiakkaisiin ja vastapuoleen, ellei asiakas nimenomaisesti vaadi, että viestintää ei saa harjoittaa sähköisesti tai, että kaiken viestinnän tulee olla salattua.

Nordic law ei vastaa mistään taloudellisesta vahingosta, datamateriaalin katoamisesta tai tuhoutumisesta tai vastaavasta vahingosta, jotka ovat aiheutuneet salaamattoman sähköisen viestinnän käytöstä, teknisistä ongelmista, haittaohjelmista tai vastaavista seikoista, eikä Nordic Law ota vastuuta viestistä, jonka välittämisessä on tapahtunut virhe.

Nordic Law säilyttää asiakirjat Asianajajaliiton kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti.

Toimeksiannon hoito Nordic Law:n osalta on rajoitettu neuvoihin, ohjeisiin ja avunantoon perustuen Suomen lakiin, ellei toisin nimenomaisesti sovita.

Mikäli tarvetta on, Nordic Law auttaa asiakasta luomaan kontakteja ulkomailla toimiviin asiamiehiin, jotka avustavat ulkomaisen lainsäädännön suhteen. Nordic Law voi yhtä lailla hoitaa yhteydenpidon ulkomailla toimiviin asiamiehiin liittyen toimeksiannon laajuuteen ja suorittamiseen ulkomaisen lainsäädännön osalta.

Nordic Law vaatii, että kaikki toimeksiantoon liittyvät sopimukset solmitaan suoraan asiakkaan ja ulkomaisen asiamiehen välillä, ja että laskutus tapahtuu suoraan asiakkaan ja ulkomaisen asiamiehen välillä.

Nordic Law ei ole vastuussa konsulttien, asiantuntijoiden, ulkomaisten asiamiesten tai kolmansien osapuolten tuottamista palveluista tai neuvoista, vaikka ko. tahot olisi valittu Nordic Law:n suosituksen perusteella.

Nordic Law ei ole missään oikeudellisessa vastuussa ulkomaisten asiamiesten ulkomaista lainsäädäntöä koskevien neuvojen virheellisyydestä.

Nordic Law ei käytä asian hoidossa ulkopuolisia neuvonantajia ilman asiakkaan suostumusta. Nordic Law ei ole vastuussa mistään ulkopuolisten neuvonantajien tekemistä virheistä.

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa toimeksianto Nordic Law:n kanssa, ellei toisin sovita nimenomaisella toimeksiantosopimuksella.

Nordic Law:lla on oikeus irtisanoa toimeksianto Suomen Asianajajaliiton tapaohjeiden kohdan 5.9 sisältämien määräysten perusteella.

Nordic Law on velvollinen toimittamaan asiakkaalle irtisanomisilmoituksen kohtuullisessa ajassa ennen toimeksiannon irtisanomista. Asiakas on velvollinen maksamaan Nordic Law:n kulut, maksut ja kustannukset sekä arvonlisäveron irtisanomista edeltäneeltä ajalta sekä kaikesta työstä, jota vielä aiheutuu toimeksiannon irtisanomisen jälkeen, riippumatta siitä kuka on irtisanonut toimeksiannon.

Mikäli irtisanottu toimeksianto on perustunut kiinteään summaan, Nordic Law pidättää itsellään oikeuden laskuttaa asiakasta toimeksiantoon käytettyjen työtuntien perusteella.

Nordic Law:lla on pidätysoikeus kaikkeen asiakirjamateriaaliin ja kaikkiin esineisiin, jotka ovat sen hallussa ennen kun asiakas on maksanut kaikki Nordic Law:n avoinna olevat saatavat.

Nordic Law:lla on Suomen Asianajajaliiton asianajotoimistoille edellyttämän pakollista ammatillista vastuuvakuutusta laajempi ammatillinen vastuuvakuutus. Näiden yleisten sopimusehtojen tullessa voimaan Nordic Law:n vastuuvakuuttajana toimii:

LähiTapiola Oy

www.lähitapiola.fi

Nordic Law:n mahdollinen vastuu vahingoista, mukaan lukien toimeksiannon hoitamisesta vastaavan lakimiehen sekä muiden työntekijöiden mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta, on rajoitettu pienemmäksi kuin 1,5 kertaa toimeksiantopalkkion määrä, ellei toisin ole sovittu erillisessä toimeksiantosopimuksessa.

Nordic Law, toimeksiannon hoitamisesta vastaava lakimies ja muut työntekijät eivät ole vastuussa missään olosuhteissa välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Nämä yleiset sopimusehdot tullaan lähettämään asiakkaalle toimeksiantoa solmiessa, jonka lisäksi ne ovat nähtävillä Nordic Law:n kotisivuilla.

Nordic Law olettaa, että nämä yleiset sopimusehdot ovat asiakkaan puolelta hyväksytty, ellei asiakas – kohtuullisen ajan kuluessa – ilmoita vastustamisesta toimeksiannosta vastaavalle lakimiehelle.

Nordic Law pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä toimeksiannon hoitamisesta, mikäli asiakas vastustaa näiden yleisten sopimusehtojen soveltamista toimeksiannon hoitamiseen. Nordic Law pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai täydentää näitä yleisiä sopimusehtoja joko yleisesti tai jotain yksittäistä toimeksiantoa koskien.

Näihin yleisiin sopimusehtoihin ja toimeksiantoon sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Näistä ehdoista ja toimeksiannosta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä.

Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

Edellä sanotusta huolimatta Nordic Law:lla on oikeus saattaa Nordic Law:n riidattomia palkkioita, kustannuksia ja kuluja koskevat vaatimukset Helsingin käräjäoikeuden tai Asiakkaan kotipaikan toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Nordic Law Oy Ab
www.nordiclaw.fi
Erottajankatu 5 A 6
00130 Helsinki
Suomi
Puhelin 09 682 93 40
Faksi 09 682 93 420
Y-tunnus 0947087-7
Arvonlisäverotunniste FI09470877