NORDIC LAW OY AB - YLEISET SOPIMUSEHDOT

Voimassa 20. lokakuuta 2020 alkaen

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan — lisäyksenä niihin mahdollisiin sopimusehtoihin, joista on sovittu asiakkaan kanssa yksittäistä toimeksiantoa koskevassa toimeksiantosopimuksessa erikseen — kaikkiin Nordic Law Oy Ab:n (jäljempänä “Nordic Law” tai ”me”) asiakkailleen tarjoamiin palveluihin.

Näitä ehtoja ei sovelleta siltä osin kuin ne ovat ristiriidassa asiakkaan ja meidän välillämme mahdollisesti laaditun toimeksiantosopimuksen ehtojen kanssa.

Toimeksiannosta sovitaan asiakkaan kanssa mahdollisessa toimeksiantosopimuksessa tai muussa kirjallisessa muodossa (kuten sähköpostitse). Toimeksiantoa voidaan myöhemmin joko muuttaa ja/tai laajentaa tästä erikseen kirjallisesti sopimalla.

Vastuu toimeksiannon suorittamisesta on Nordic Law:n nimeämällä osakkaalla. Muut lakimiehet, neuvonantajat sekä harjoittelijat avustavat heitä toimeksiannon suorittamisessa tarpeen niin vaatiessa.

Nordic Law ja koko sen henkilökunta on vaitiolovelvollinen kaiken sen salassa pidettävän tiedon osalta, joka vastaanotetaan toimeksiannon yhteydessä.

Salassa pidettävää tietoa voidaan kuitenkin paljastaa Nordic Law:n työntekijöille sekä asiakkaan yhteyshenkilölle silloin, kun toimeksiannon tehokas hoitaminen sitä edellyttää.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) ja sen nojalla annettujen säännösten johdosta – kuin myös eturistiriitojen välttämiseksi ja selvittämiseksi – asiakastietoja voidaan käyttää Nordic Law:n sisäisessä toiminnassa.

Toimeksiannon valmistuttua tai muulla tavoin tultua julkiseksi, Nordic Law pidättää itsellään oikeuden käyttää suoritettua toimeksiantoa hyväksi omassa markkinoinnissaan.

Nordic Law:n toimeksiantopalkkio perustuu joko i) ennalta määriteltyyn tuntihintaan, ii) toimeksiantokohtaiseen kiinteään hintaan, tai iii) jatkuvan lakipalvelun osalta sovittuun kuukausihintaan. Toimeksiantopalkkion malli sekä suuruus määräytyvät ensisijaisesti asian hoidossa käytettyjen resurssien, tapauksen tärkeyden ja monimutkaisuuden, ja saavutetun lopputuloksen mukaisesti.

Muusta toimeksiannon hoitamiseen käytetystä toimistotyöstä ei laskuteta erikseen, ellei toimeksiantosopimuksessa toisin sovita.

Tuntihinnoittelussa asiakasta laskutetaan jokaiselta alkavalta vartilta niin, että minimiveloitus perustuu 15 minuutin työpanokseen.

Tuntihinnoittelua tarkistetaan vuosittain. Hinnanmuutoksista, jotka ovat linjassa yleisen hinta- ja kulukehityksen kanssa, ei erikseen ilmoiteta asiakkaalle.

Arvonlisävero ja muut viranomaismaksut lisätään toimeksiantopalkkioon erikseen aina kyseisellä hetkellä voimassa olevien säännösten mukaisesti. 

Nordic Law:n toimeksiantopalkkio on maksettava toimeksiannon lopputuloksesta riippumatta. Toimeksiannon kokonaiskustannuksia koskevat hinta-arviot ovat tarkoitettu ainoastaan suuntaa antavaksi arvioiksi, eikä niitä tule ymmärtää toimeksiannon kiinteäksi hinnaksi, ellei toisin kirjallisesti sovita.

Toimeksiantopalkkion lisäksi, asiakkaan tulee maksaa kaikki Nordic Law:lle toimeksiannon hoitamisesta koituvat kulut ja menot, kuten matkakustannukset, tuomioistuinmaksut yms.

Mikäli toimeksiannon hoitaminen vaatii epätavanomaisia toimia tai tarvikkeita, kuten ylitöitä, apuvälineiden, tarvikkeiden tai tietokantojen käyttöä tms., laskutetaan asiakkaalta kyseiset kulut täysimääräisinä.

Nordic Law keskustelee asiakkaan kanssa ennen merkittävien kulujen tai menojen syntymistä.

Mikäli Nordic Law palkkaa konsultteja, asiantuntijoita, ulkomaisia lakimiehiä tai muita kolmansia osapuolia asiakkaan puolesta, tekee Nordic Law tämän asiakkaan edustajan roolissa. Edustajana Nordic Law ei tule asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisen sopimuksen osapuoleksi, ja asiakas on vastuussa kolmansien osapuolien palkkioista sekä muista asiaan liittyvistä kuluista ja velvollisuuksista.

Tämä osio soveltuu ainoastaan toimeksiantoihin, joissa kysymyksessä on oikeudellinen riita tai mahdollisuus tuomioistuinkäsittelyyn. Huomioittehan, että:

a) asiakas on velvollinen maksamaan kokonaisuudessaan Nordic Law:n toimeksiantopalkkion riippumatta siitä, menestyykö vastapuolelle esitetty vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta vai ei;

b) mikäli oikeusriita hävitään, on todennäköistä, että tuomioistuin, asiakkaan omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi, määrää asiakkaan korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut; ja

c) jopa silloin, kun oikeusriidan lopputulos on mieleinen, vastapuolta ei välttämättä velvoiteta korvaamaan asiakkaan oikeudenkäyntikuluja tai vaihtoehtoisesti vastapuoli ei välttämättä ole siihen kykeneväinen, ja kummassakin tapauksessa asiakas on velvollinen suorittamaan Nordic Law:n toimeksiantopalkkion täysimääräisesti.

Nordic Law varaa itselleen oikeuden pyytää ennakkomaksua palkkioista, kuluista ja arvonlisäverosta. Ennakkomaksupyyntöä ei tule tulkita kustannusarvioksi tai hintakatoksi. Ennakkomaksu tulee suorittaa Nordic Law:n asiakasvaratilille.

Mikäli edellytämme ennakkomaksua, asiakkaan toimeksianto alkaa vasta siitä, kun olemme vastaanottaneet ennakon täysimääräisenä.

Nordic Law ei takaa asiakasvarojen tilille talletettujen varojen talletussuojaa.

Nordic Law pidättää itsellään oikeuden kuitata asiakkaaseen kohdistuvan saatavansa asiakasvarojen tilillä olevasta kyseisen asiakkaan omaisuudesta.

Nordic Law pyytää asiakasta kertomaan hänellä mahdollisesti olevan oikeusturvavakuutuksen olemassaolosta tai siitä, mikäli hän haluaa tiedustella oikeusturvavakuutuksen soveltumisesta kyseistä toimeksiantoa varten.

Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, Nordic Law pidättää itsellään oikeuden laskuttaa asiakasta kuukausittain.

Ellei toisin ole sovittu, maksuehto on seitsemän (7) päivää laskun päiväyksestä. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, Nordic Law pidättää itsellään oikeuden:

a) vaatia viivästyskorkoa ja perintäkuluja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti eräpäivästä lähtien;

b) keskeyttää toimeksiannon hoitaminen sekä kyseisen toimeksiannon että myös kaikkien muiden asiakkaan vireillä olevien toimeksiantojen osalta; ja

c) harjoittaa pidätysoikeuttaan ja pitää hallussaan asiakkaan toimeksiantoon liittyviä asiakirjoja sekä muuta omaisuutta ja saatavia.

Nordic Law:n velvoitteet rajoittuvat ainoastaan toimeksiantosopimuksessa nimettyyn asiakkaaseen, eikä Nordic Law:lla ole mitään vastuita kolmansia osapuolia kohtaan.

Pidätämme oikeuden käyttää salaamatonta sähköistä viestintää (mm. sähköposti, tekstiviestit, faksi) suhteessa asiakkaisiin ja vastapuoleen, ellei asiakas nimenomaisesti vaadi, että viestintää ei saa harjoittaa sähköisesti tai, että kaiken viestinnän tulee olla salattua.

Nordic Law ei vastaa mistään taloudellisesta vahingosta, datamateriaalin katoamisesta tai tuhoutumisesta taikka vastaavasta vahingosta, jotka ovat aiheutuneet salaamattoman sähköisen viestinnän käytöstä, teknisistä ongelmista, haittaohjelmista tai vastaavista seikoista, eikä Nordic Law ota vastuuta viestistä, jonka välittämisessä on tapahtunut tekninen virhe.

Nordic Law säilyttää asiakirjat ja tiedostot lakisääteisten määräysten mukaisesti.

Toimeksiannon hoito Nordic Law:n osalta on rajoitettu neuvoihin, ohjeisiin ja avunantoon perustuen Suomen lakiin, ellei toisin nimenomaisesti sovita.

Mikäli tarvetta on, Nordic Law auttaa asiakasta luomaan kontakteja ulkomailla toimiviin asiamiehiin, jotka avustavat ulkomaisen lainsäädännön suhteen. Nordic Law voi yhtä lailla hoitaa yhteydenpidon ulkomailla toimiviin asiamiehiin liittyen toimeksiannon laajuuteen ja suorittamiseen ulkomaisen lainsäädännön osalta.

Mikäli ulkomaisia asiamiehiä hyödynnetään, Nordic Law vaatii, että kaikki toimeksiantoon liittyvät sopimukset solmitaan suoraan asiakkaan ja ulkomaisen asiamiehen välillä, ja että laskutus tapahtuu suoraan asiakkaan ja ulkomaisen asiamiehen välillä.

Nordic Law ei ole vastuussa konsulttien, asiantuntijoiden, ulkomaisten asiamiesten tai kolmansien osapuolten tuottamista palveluista tai neuvoista, vaikka ko. tahot olisi valittu Nordic Law:n suosituksen perusteella.

Nordic Law ei ole missään oikeudellisessa vastuussa ulkomaisten asiamiesten ulkomaista lainsäädäntöä koskevien neuvojen virheellisyydestä.

Nordic Law ei käytä toimeksiannon hoidossa ulkopuolisia neuvonantajia ilman asiakkaan suostumusta. Nordic Law ei ole vastuussa mistään ulkopuolisten neuvonantajien tekemistä virheistä.

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa Nordic Law:lle osoitettu toimeksianto, ellei toimeksiantosopimuksessa nimenomaisesti sovita toisin.

Nordic Law:lla on oikeus irtisanoa toimeksianto, jos asiakas menettelee vilpillisesti, asiakkaan ja Nordic Law:n välille on asiakkaan menettelyn vuoksi syntynyt luottamuspula tai muuten on olemassa erityinen syy.

Nordic Law on velvollinen toimittamaan asiakkaalle irtisanomisilmoituksen kohtuullisessa ajassa ennen toimeksiannon irtisanomista. Asiakas on velvollinen maksamaan Nordic Law:n kulut, maksut ja kustannukset sekä arvonlisäveron irtisanomista edeltäneeltä ajalta sekä kaikesta työstä, jota vielä aiheutuu toimeksiannon irtisanomisen jälkeen, riippumatta siitä kuka on irtisanonut toimeksiannon.

Mikäli irtisanottu toimeksianto on perustunut kiinteään summaan, Nordic Law pidättää itsellään oikeuden laskuttaa asiakasta toimeksiantoon käytettyjen työtuntien perusteella.

Nordic Law:lla on pidätysoikeus kaikkeen asiakirjamateriaaliin ja kaikkiin esineisiin, jotka ovat sen hallussa ennen, kun asiakas on maksanut kaikki Nordic Law:n avoinna olevat saatavat.

Nordic Law:lla on toimialalle tavanomaista laajempi ammatillinen vastuuvakuutus. Näiden yleisten sopimusehtojen tullessa voimaan Nordic Law:n vastuuvakuuttajana toimii:

LähiTapiola Oy

www.lahitapiola.fi

Nordic Law:n mahdollinen vastuu vahingoista, mukaan lukien toimeksiannon hoitamisesta vastaavan lakimiehen sekä muiden työntekijöiden mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta, on korkeintaan yhtä suuri kuin toimeksiantopalkkion määrä, ellei toisin ole sovittu erillisessä toimeksiantosopimuksessa.

Nordic Law ei ole vastuussa vaatimuksesta, joka tehdään yli kaksitoista (12) kuukautta sen jälkeen, kun asiakas on tullut tai asiakkaan olisi pitänyt tulla tietoiseksi vaatimuksen perusteena olevista seikoista tai kun vaatimuksen perusteena olevan toimeksiannon voidaan kohtuudella katsoa tulleen loppuun saatetuksi, riippuen siitä, kumpi edellä mainituista ehdoista toteutuu ensin.

Nordic Law, toimeksiannon hoitamisesta vastaava lakimies ja muut työntekijät eivät missään olosuhteissa ole vastuussa välillisistä vahingoista.

Nämä yleiset sopimusehdot tullaan lähettämään asiakkaalle toimeksiantoa solmiessa, jonka lisäksi ne ovat nähtävillä Nordic Law:n kotisivuilla.

Nordic Law olettaa, että nämä yleiset sopimusehdot ovat asiakkaan puolelta hyväksytty, ellei asiakas – kohtuullisen ajan kuluessa – ilmoita vastustamisesta toimeksiannosta vastaavalle lakimiehelle.

Nordic Law pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä toimeksiannon hoitamisesta, mikäli asiakas vastustaa näiden yleisten sopimusehtojen soveltamista toimeksiannon hoitamiseen. Nordic Law pidättää itsellään yksipuolisen oikeuden muuttaa tai täydentää näitä yleisiä sopimusehtoja joko yleisesti tai jotain yksittäistä toimeksiantoa koskien.

Näihin yleisiin sopimusehtoihin ja toimeksiantoon sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Näistä ehdoista ja toimeksiannosta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä.

Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

Edellä sanotusta huolimatta Nordic Law:lla on oikeus saattaa Nordic Law:n riidattomia palkkioita, kustannuksia ja kuluja koskevat vaatimukset Helsingin käräjäoikeuden tai asiakkaan kotipaikan toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Nordic Law Oy Ab

www.nordiclaw.fi

Erottajankatu 1-3 A 1

00130 Helsinki

Suomi

Puhelin 09 682 93 40

Faksi 09 682 93 420

Y-tunnus 0947087-7

Arvonlisäverotunniste FI09470877